1. ZARYS HISTORYCZNY I DZIAŁALNOŚCI OSP DO 2008 roku
Dodane przez marcin_gradzki dnia Kwiecień 10 2009 03:15:08
Formalnie założenie czechowickiej ochotniczej straży pożarnej datuje się od tragicznego zdarzenia wiosną 1900 roku, kiedy to 5 letni chłopak podpalił stodołę w gospodarstwie obok szkoły Nr 1 w Czechowicach Górnych, od której na skutek nieumiejętnego prowadzenia akcji ratowniczej zapaliło się kilka sąsiednich zabudowań, powodując poważne straty majątkowe. Po tym tragicznym zdarzeniu, ówczesny wójt gminy Czechowice Józef Kłaptocz stał się inicjatorem i głównym organizatorem założenia w Czechowicach Ochotniczej Straży Ogniowej. W urzeczywistnieniu tego zamiaru znaleźli się zwolennicy w osobach:

- Józef Mola - rolnik i kolejarz w Czechowicach-Dolnych
- Franciszek Szypuła - rolnik w Czechowicach-Dolnych
- Karol Mazurek - kierownik szkoły Nr 2 w Czechowicach-Grabowicach
- Franciszek Gola - chałupnik w Czechowicach-Grabowicach

   Kłaptocz Józef      Szypuła Franciszek     Mola Józef      Mazurek Karol      Gola Franciszek
   Józef Kłaptocz    Franciszek Szypuła     Józef Mola         Karol Mazurek      Franciszek Gola

Za sprawą tych ludzi po załatwieniu potrzebnych formalności C.K. Starostwo w Bielsku, pismem Nr 20347 z dnia 15 września 1900 roku wydało zezwolenie na założenie w Czechowicach ochotniczej straży ogniowej. W dniu 8 grudnia 1900 roku w restauracji Jerzego Zubra w Czechowicach Dolnych zwołano ogólne zebranie mieszkańców, na którym chęć wstąpienia do straży wyraziło 131 mieszkańców.

Historyczne walne zebranie założycielskie odbyło się następnego dnia również w restauracji Jerzego Zubra. Zebraniu przewodniczył wójt gminy Józef Kłaptocz, zaś kierownik szkoły Karol Mazurek wygłosił referat o celu i korzyściach założenia straży ogniowej oraz o obowiązkach i prawach strażaków. Ze szczególnym naciskiem podkreślił (cytuję) - "Założona straż ogniowa będzie miała polską komendę i polskie urzędowanie, gdyż nie godzi się gardzić językiem polskim." (koniec cytatu).

                          Rejestracja w związku
                                    Potwierdzenie rejestracji straży ogniowej

Taką polską była straż ogniowa w Czechowicach od chwili jej założenia do odzyskania niepodległości w 1918 roku trzecia w ówczesnym starostwie bielskim, po straży ogniowej w Dziedzicach założonej w 1892 roku i Zabrzegu założonej w 1893 roku. Podsumowaniem walnego zebrania było wybranie pierwszego Zarządu, w skład którego weszli:

- Józef Kłaptocz  - prezes
- Franciszek Szypuła - naczelnik
- Karol Mazurek - sekretarz
- Józef Mola - skarbnik
- Józef Budniok - z-ca naczelnika

Stan liczebny jednostki w dniu jej urodzin liczył 126 strażaków. Z uwagi na rozległy teren gminy, powołano 3 oddziały z których każdy stanowił samodzielną jednostkę operacyjną zdolną do organizowania i prowadzenia akcji ratowniczych:

- oddział I   Czechowice Dolne 61 strażaków - komendant Józef Zuber
- oddział II  Czechowice Górne 32 strażaków - komendant Józef Szypuła
- oddział III Czechowice Grabowice 33 strażaków - komendant Franciszek Gola

Materiał na mundury zakupiono w fabryce sukna Leona Zipsera w Bielsku, zaś potrzebny sprzęt i uzbrojenie osobiste w firmie A. Smykal na Morawach. Już w maju 1901 roku odbyła się uroczystość poświęcenia nabytego sprzętu przez miejscowego proboszcza ks. Ryszarda Jarosza, na której strażacy wystąpili w nowych mundurach uszytych przez miejscowych krawców. Po uroczystościach kościelnych na obiektach majątku Leona Zipsera zademonstrowano pierwsze ćwiczenia pokazowe zwane wówczas korpusowymi. Licznie zgromadzone społeczeństwo i strażacy sąsiednich jednostek uczestniczący w uroczystości z podziwem ocenili wysoką sprawność czechowickich strażaków osiągniętą w tak krótkim czasie.
Podczas kolejnych ćwiczeń korpusowych w rejonie Grabowic, sekretarz Karol Mazurek zwrócił się do społeczeństwa z apelem ufundowania sztandaru. Już w ciągu tygodnia zebrano potrzebną kwotę i sztandar zakupiono w Towarzystwie Wyrobów i Sprzedaży Szat Liturgicznych w Krośnie za 320 koron. Uroczystość jego poświęcenia odbyła się 18 sierpnia 1901 roku.

          Sztandar z 1901r.-awers Sztandar z 1901 r.-rewers
                                     Pierwszy sztandar z 1901 roku

W 1902 roku przystąpiono do budowy strażnic i do końca 1905 roku wybudowano kolejno:

- dla oddziału I   w Czechowicach-Dolnych
- dla oddziału II  w Czechowicach Górnych
- dla oddziału III w Czechowicach Grabowicach

W pierwszym pięcioleciu, czechowicka straż ogniowa osiągnęła podstawowe warunki do realizacji zadań statutowych.

   Strażanica oddziału I z 1902 r.  Strażanica oddziału II z 1903 r.  Strażanica oddziału III z 1905 r.
      Oddział I – 1902 r.        Oddział II – 1903 r.              Oddział III – 1905 r.

Z chwilą wybuchu I wojny światowej strażacy musieli zamienić prądownice na karabiny, sutkiem czego szeregi strażackie opustoszały i działalność została przerwana do 1918 roku.

Po zawierusze wojennej przystąpiono do ożywienia działalności i odbudowy zniszczeń, już w wolnej niepodległej Ojczyźnie. Dużym zaangażowaniem i pomocą przyczynili się miejscowi rolnicy między innymi: Franciszek Fuzoń, Franciszek Indeka, Jakub Budniok, Józef Sołga, Franciszek Kominek oraz rzemieślnicy: Paweł Reźny, Paweł Waloszczyk, Józef Głupi, Józef Feilhauer, Karol Czorny, Wiktor Łapoń, którzy również zasilili szeregi strażackie. Walne zebranie zwołano w początkach 1919 roku. Ponieważ pożogę wojenną przeżyli wszyscy członkowie zarządu i komendanci oddziałów wybrani na zebraniu założycielskim, wybrano więc zarząd w tym samym składzie - ludzi już sprawdzonych i doświadczonych.

W latach powojennych nastąpił dynamiczny rozwój przemysłu różnych branż i towarzyszącej mu infrastruktury. Wzrastało również zagrożenie pożarowe. Aby podołać zwiększonym zadaniom powołano dodatkowo dwa oddziały:

- w 1924 r. oddział IV - Czechowice Podraj 10 strażaków - komendant Rajmund Feilhauer
- w 1930 r. oddział V  - Cze-ce Lipowiec 15 strażaków  - komendant Wiktor Tomiczek

                               Strażnica oddziału IV a 1924 r.           Strażnica oddziału V a 1930 r.
                                 Oddział IV – 1924 r.              Oddział V – 1930 r.

W lipcu 1926 roku w austriackiej firmie Rossenbauer zakupiono pierwszą motopompę zabudowaną na podwoziu o zaprzęgu konnym.

                          Pierwsza motopompa Rossenbauer
                                        Motopompa M-1000 „Rossenbauer”

W 1931 roku na mocy nowej ustawy o ochronie przeciwpożarowej nastąpiła reorganizacja w ochotniczym pożarnictwie. Powołano do życia Związek Ochotniczych Straży Pożarnych ze statusem Stowarzyszenia o Wyższej Użyteczności Publicznej i utworzono:

- Zarządy Okręgów Wojewódzkich
- Zarządy Oddziałów Powiatowych
- Rejony Pożarnicze w większych gminach

Reorganizacji dokonano również w naszej jednostce OSP. Wybrano nowy Zarząd w składzie:

- Jan Herok  - prezes, kierownik szkoły
- Józef Dzida  - naczelnik, kierownik Działu w miejscowej rafinerii
- Karol Czorny - z-ca naczelnika, rzemieślnik
- Edward Płonka - sekretarz, nauczyciel
- Józef Mikler - skarbnik, księgowy
- Józef Głupi - gospodarz, właściciel restauracji
- Władysław Jędrzejowski - adiutant, księgowy

Komendanci oddziałów:
- oddział I       Józef Feilhauer
- oddział II      Paweł Waloszczyk
- oddział III     Jan Koźba
- oddział IV     Wilhelm Więcek
- oddział V      Stanisław Haczek

Gmina Czechowice została siedzibą rejonu pożarniczego, a naczelnikiem został mianowany Józef Dzida naczelnik OSP Czechowice.

Dla zapewnienia pomocy medycznej powołano żeńską drużynę samarytańsko-pożarniczą, której komendantem mianowano Annę Mazurek. Zgodnie z wymogami nowego statutu, został ufundowany przez społeczeństwo nowy sztandar, a uroczystość jego poświęcenia odbyła się w dniu 16 sierpnia 1931roku.

                           Sztandar z 1931 r.
                                                   Sztandar z 1931 roku

W drugiej połowie 1935 roku na posesji Jakuba Bartoszka w osiedlu Brożyska zorganizowano uroczystość jubileuszową 35-lecia działalności.

                          Jubileusz 35-lecia OSP
                                         Uroczystość jubileuszowa 35-lecia

Radykalne podniesienie sprawności operacyjnej nastąpiło w latach 1937-1939. Zakupiono 2 samochody pożarnicze zwane wówczas autopogotowiem i motopompę przenośną M-800.

        Autopogotowie z 1937 r.    Autopogotowie z 1938 r.
            Autopogotowie z 1937 roku                    Autopogotowie z 1938 roku

W okresie międzywojennym jednostka w umundurowaniu galowym występowała we wszystkich uroczystościach państwowych i ważniejszych kościelnych, jak również w uroczystościach nadzwyczajnych między innymi:

- 11 października 1931 roku na ingresie nowego biskupa katowickiego ks. Stanisława Adamskiego
- 12 września 1932 roku na jubileuszu 25-lecia kapłaństwa i mianowania dziekanem miejscowego proboszcza ks. kanonika Jana Barabasza
- 11 czerwca 1938 roku z okazji przewozu przez Czechowice trumny św. Andrzeja Boboli - w nowo budującym się kościele - obecnie p.w. NMP Królowej Polski.

W tak w sprzyjających warunkach Ochotnicza Straż Pożarna Czechowice rozwijała swą działalność do tragicznego września 1939 roku.

I września 1939 roku - w dniu agresji Niemiec hitlerowskich na nasz kraj, członkowie zarządu Józef Głupi, Józef Feilhauer, Wiktor Łapoń wraz z kilkoma strażakami załadowali na autopogotowia co cenniejszy sprzęt wraz z dwoma sztandarami, wyjechali z Czechowic sami nie wiedząc dokąd. Sądzili, że w niedługim czasie wrócą z ocalałym sprzętem, Niestety los zrządził inaczej. Po paru dniach niemiecka policja pod eskortą wróciła ich do Czechowic. Zdążyli ukryć jedynie sztandary, które zostały odebrane w 1945 roku po odzyskaniu niepodległości.

W dniu 10 lutego 1940 roku naczelnik Józef Dzida otrzymał z komendy policji w Czechowicach pismo, w którym został odwołany z funkcji naczelnika OSP, z równoczesnym nakazem przekazania sprzętu i umundurowania mianowanemu przez władze niemieckie komendantowi Hermanowi Raschendorfer. Polscy działacze pożarnictwa zostali rozproszeni. Jednych aresztowano, inni z konieczności ukrywali się, jeszcze innych wywieziono na przymusowe roboty w głąb Rzeszy Niemieckiej. Pozostali na miejscu nie angażowali się do żadnej działalności.

Na przełomie 1944 – 1945 roku do Czechowic zbliżała się linia frontowa. Administracja niemiecka zaczęła opuszczać okupowane tereny, zabierając lub niszcząc ważniejsze pod względem strategicznym obiekty i urządzenia. W ramach tej akcji zebrano podstawowym sprzęt pożarniczy.

W marcu 1945 roku przedwojenni działacze czechowickiej OSP w osobach: Karol Czorny , Józef Feilhauer , Rudolf Kominek, Paweł Waloszczyk, Stanisław Haczek, Józef Sołga, Józef Głupi, Franciszek Indeka, Wiktor Łapoń, Władysław Jędrzejowski - nie czekając na decyzję władz państwowych podjęli trud reaktywowania działalności ochotniczej straży pożarnej w Czechowicach, angażując do tej akcji również młodzież.

Pierwszymi młodymi pionierami byli: Franciszek Bartoszek, Alojzy Klimca, Jan Szary, Władysław Czorny, Karol Kieloch, Józef Szylder, Antoni Gola, Julian Majdak, Franciszek Waloszczyk, Rudolf Gola, Jan Nowak, Józef Waloszczyk, Augustyn Honkisz, Ludwik Przewoźnik, Andrzej Wamposzyc, Ludwik Honkisz, Józef Rakoczy, Karol Wamposzyc, Alojzy Janusz, Rudolf Rusek, Emil Żoczek, Jan Janusz, Alfred Srokol, Leon Żoczek, Józef Janusz. Teofil Srokol, Jan Gola.

Pierwszą czynnością jaką podjęli strażacy,by zapobiec powstaniu epidemii, było pogrzebanie zwłok poległych żołnierzy niemieckich, którymi były gęsto usłane tereny Czechowic Górnych i Podraja.

Pod koniec kwietnia zwołano pierwsze, po wyzwoleniu Walne Zebranie, na którym wybrano Zarząd w składzie:

- Rudolf Janusz - prezes, ówczesny naczelnik gminy
- Karol Czorny - naczelnik
- Stanisław Haczek - z-ca naczelnika
- Franciszek Waloszczyk - sekretarz
- Jędrzejowski Władysław - skarbnik
- Józef Żywczok - gospodarz
- Paweł Waloszczyk - członek zarządu
- Józef Głupi - członek zarządu
- Józef Feilhauer - członek zarządu

Naczelnikiem rejonu mianowano naczelnika Karola Czornego. Po zamordowaniu go, przez funkcjonariuszy UBP w listopadzie 1945 roku, funkcję tą objął Stanisław Haczek.

Dotychczasowe oddziały przemianowano na plutony a dowódcami mianowano:

- pluton I    Karol Kieloch
- pluton II   Franciszek Waloszczyk
- pluton III Jan Kajstura
- pluton IV  Leon Żoczek
- pluton V   Franciszek Płaska

Po pożodze wojennej majątek czechowickiej straży pożarnej stanowił:
- 2 sikawki ręczne bez kół
- niesprawna motopompa Rossenbauer
- 5 uszkodzonych strażnic, które podczas działań frontowych zamienione były na stajnie

Trzeba było zacząć od nowa. W bardzo trudnych warunkach, najróżniejszymi sposobami zaczęto wyposażać jednostkę w sprzęt i umundurowanie. Przy wydatnej pomocy miejscowych zakładów pracy i społeczeństwa, wielkiego zaangażowania samych strażaków wyremontowano ocalały sprzęt i strażnice. Z transportu wojskowego Armii Radzieckiej uzyskano za kilka butelek samogonu motopompę przenośną M-800, 1000 mb węża tłocznego oraz pasy bojowe z toporkami. Z różnych składnic i magazynów zdobyto niemieckie kurtki wojskowe i hełmy które po przefarbowaniu i przemalowaniu stanowiły tymczasowe umundurowanie. W 1946 roku z tak zw. "DEMOBILU" uzyskano samochód ciężarowy GMC wraz z motopompą M-800, zaś z własnych funduszy zakupiono samochód ciężarowy GAZ, które w systemie gospodarczym dostosowano do potrzeb pożarnictwa.

   Samochód beczkowóz GMC 353   Samochód GAZ z 1946 r.
           Samochód beczkowóz GMC 353                             Samochód GAZ

W dniu 16 lipca 1950 roku na posesji restauracji Franciszka Danela w Czechowicach Górnych zorganizowano uroczystość jubileuszową 50-lecia działalności.

Dekretem z dnia 31 października 1951 roku zawieszono działalność ZOSP. W jednostkach OSP w miejsce zarządów powołano komendy straży podporządkowane bezpośrednio komendom straży wyższego szczebla. Działalność w tej strukturze trwała do końca 1956 roku.

W 1957 roku uchwałą Nr 349 Rady Ministrów reaktywowano działalność ZOSP. Wyboru Zarządu dokonano na Walnym Zebraniu w marcu 1957 roku w składzie:

- Antoni Bieroński - prezes
- Franciszek Waloszczyk - naczelnik
- Franciszek Szymiczek - sekretarz
- Józef Głupi - skarbnik
- Rudolf Gola - z-ca naczelnika
- Rudolf Śleziński - gospodarz
- Stanisław Haczek - naczelnik rejonu
- Paweł Waloszczyk - członek zarządu
- Józef Feilhauer - członek zarządu
- Eugeniusz Wilk - członek zarządu
- Jan Nowak - członek zarządu
- Karol Kopeć - członek zarządu

W 1952 roku zakupiono z własnych środków trzeci samochód wraz z motopompą M-800. W pierwszym 15-leciu działalności po zniszczeniach wojennych, zdolność operacyjną jednostki OSP Czechowice stanowiły:

- 3 sekcje gaśnicze typu S z kompletnym wyposażeniem
- 2 sekcje gaśnicze typu M z kompletnym wyposażeniem

                          Samochód GMC 353 z 1952 r.
                                                    Samochód GMC 353

W dniu 3 lipca 1960 roku na posesji restauracji „Stara Gmina” zorganizowano uroczystość jubileuszową 60-lecia działalności.

                          Jubileusz 60-lecia
                                         Uroczystość jubileuszowa 60-lecia

Wpoczątkach lat 60-tych wprowadzono nowy wzór sztandarów strażackich o charakterze świeckim. Taki sztandar dla OSP Czechowice został ufundowany przez Miejską Radę Narodową i wręczony w dniu 4 sierpnia 1963 roku.

                          Sztandar z 1963 r.
                                                 Sztandar z 1963 roku

W związku z wyposażaniem jednostki w coraz liczniejszy sprzęt, zaszła konieczność budowy nowych strażnic. Już w 1958 roku Zarząd OSP był w posiadaniu pełnej dokumentacji wraz z lokalizacją do rozpoczęcia budowy, do której jednak nie doszło z uwagi na stwarzanie różnorodnych trudności przez ówczesne władze administracyjne stopnia wojewódzkiego w uzyskaniu zezwolenia.

                          Makieta projektowanej strażnicy z 1959 r.
                                 Makieta strażnicy do budowy której nie doszło

Po dziesięciu latach usilnych starań, komendant wojewódzki straży pożarnych w Katowicach płk poż. Stanisław Komorowski podjął decyzję dobudowania pomieszczeń dla OSP Czechowice w nowo budującej się strażnicy przy zakładowej zawodowej straży pożarnej Rafinerii Nafty, której przekazanie nastąpiło w dniu 20 lipca 1969 roku wraz z przydzielonym przez komendę wojewódzką samochodem Żuk GLM-8.

   Dobudowana strażnica do strażnicy ZSP Rafinerii Nafty   Samochód Żuk z 1969 r.
          Otwarcie dobudowanej strażnicy                           Samochód Żuk GLM-8

Po dwuletnim pobycie w nowym obiekcie pod koniec 1971 roku po tragicznym pożarze w czechowickiej rafinerii, w wyniku zawartych porozumień część strażnicy należącej do OSP została wykupiona przez Dyrekcję Rafinerii i w związku z tym Zarząd OSP podjął uchwałę budowy nowej strażnicy. Jeszcze w 1971 roku powołano Społeczny Komitet Budowy Strażnicy, zakupiono parcelę, opracowano potrzebną dokumentację techniczną i wiosną1972 roku przystąpiono do budowy. Po dwuletnim cyklu budowy w dniu 20 października 1974 roku odbyła się uroczystość jej przekazania.

W 1977 roku ten sam społeczny komitet budowy przystąpił do budowy Domu Strażaka. Po załatwieniu potrzebnych formalności, wiosną 1978 roku przystąpiono do budowy. Uroczystość przekazania Domu Strażaka mięła miejsce w dniu 5 czerwca 1983 roku.

Po 25 latach borykania się z przeciwnościami losu, OSP Czechowice uzyskała nowoczesne obiekty gwarantujące i ułatwiające dalszą właściwą działalność statutową. Po przekazaniu obiektów, OSP Czechowice została zarejestrowana jako jednostka OSP typu S-2 z lokalizacją:

   Straznica z 1974 r.   Dom Strażaka z 1983 r.

- Oddział I - z siedzibą Zarządu OSP w strażnicy przy ulicy Barlickiego
zdolność operacyjna: sekcja gaśnicza Star A-26 GBAM-2/8+8
sekcja gaśnicza Żuk A-151 GLM-8
- Oddział II - z siedzibą w Domu Strażaka przy ulicy Zamkowej
zdolność operacyjna: sekcja gaśnicza Star A-25 GBM-3/8

W dniu 15 września 1985roku już na terenie własnych obiektów zorganizowano uroczystość jubileuszową 85-lecia działalności połączoną z przekazaniem jednostce używanego już samochodu gaśniczego GBAM otrzymanego nieodpłatnie z Huty Cedler w Sosnowcu. Ponieważ sąsiednia jednostka OSP w Bronowie borykała się z trudnościami uzyskania samochodu gaśniczego, na wniosek komendanta gminnego Zarząd OSP przekazał jej nieodpłatnie samochód gaśniczy Star A-25 GBM.

Takim dorobkiem obecni działacze ochotniczej straży pożarnej w Czechowicach, mogą poszczycić się w okresie rządów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

                          Samochód Star A-26 z 1985 r.
                                       Samochód Star A-26 GBAM 2.5/8+8

Rok 1989, to rok w którym zmienił się ustrój polityczny naszego Państwa. W czerwcu 1989 roku rozpisano pierwsze w latach powojennych wolne i demokratyczne wybory, w wyniku których wybrano nowe władze ustawodawcze i wykonawcze.

Pierwsze Walne Zebranie w nowych strukturach politycznych odbyło się w dniu 7 lutego 1990 roku na którym wybrano Zarząd OSP w składzie:

- Antoni Bieroński - prezes
- Stefan Wróbel - naczelnik
- Mirosław Hulbuj - sekretarz
- Stanisław Janik - skarbnik
- Józef Zolich - z-ca naczelnika
- Stanisław Szylder - gospodarz
- Franciszek Waloszczyk - komendant gminny
- Edward Szylder - członek zarządu
- Władysław Stryczek - członek zarządu
- Krzysztof Majdak - członek zarządu

18 wrzesień 1990 roku był dniem uroczystości kolejnego jubileuszu, już 90-letniej działalności. Miał on szczególny charakter, gdyż miało to miejsce już w całkiem wolnej i niepodległej Ojczyźnie - III Rzeczypospolitej.

W ostatnim dziesięcioleciu Zarząd OSP główne kierunki działania skoncentrował na wymianie przestarzałego sprzętu silnikowego a w szczególności samochodów, które nie dawały gwarancji bezpiecznego i skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych. Zarząd OSP doceniając ważność tych zagadnień, systematycznie czynił starania w tym zakresie. Dzięki przychylności miejscowych władz samorządowych zakupiono w Bielskich Zakładach Mleczarskich ze środków budżetowych Urzędu Miejskiego samochód cysternę na podwoziu Jelcz, który został zabudowany i dostosowany do pełnienia dwóch funkcji:

- jako samochód gaśniczy GCBM
- jako cysterna dowozu i rozdziału wody pitnej dla mieszkańców na wypadek awarii w miejskiej sieci wodociągowej

                          Samochód Jelcz 325C z 1983 r.
                                        Samochód Jelcz 325C GCBM 7.5/8

Również z rokiem 1990 stał się nieaktualny, ufundowany w okresie rządów PRL sztandar. Nowy sztandar został ufundowany przez miejscowe zakłady pracy. Inicjatorem i realizatorem tego przedsięwzięcia był Dyrektor Naczelny Śląskiej Fabryki Kabli mgr inż. Tadeusz Polok.
Przekazanie i poświęcenie samochodu oraz sztandaru zorganizowano w dniu 17 września 1994 roku.

                         Sztandar z 1994 r. Sztandar z 1994 r.-rewers
                                                  Sztandar z 1994 roku

W ramach podjętej akcji wymiany sprzętu, w mijającym 10-cio leciu jednostkę doposażono:

- w 1994 roku samochód cysterna Jelcz GCBM z środków Urzędu Miejskiego
- w 1998 roku samochód operacyjny Fiat 125p-1500, przekazany przez Komendę Rej. PSP w Rybniku
- w 1999 roku 2 szt. motopompy szlamowe PS-50 ze środków Urzędu Miejskiego
- w 2000 roku samochód gaśniczy Star 266 GBAM-2,5/16+8 z środków własnych i Urzędu Miejskiego

                          Samochód Fiat 125 z 1998 r.
                                       Samochód operacyjny Fiat 125p 1500


W 2000 roku - roku jubileuszu 100-lecia obecny Zarząd OSP w ostatnim roku swej kadencji, który jest równocześnie ostatnim rokiem XX wieku, przekazuje aktywowi, który weźmie na swe barki dalsze losy czechowickiej OSP dwa nowoczesne obiekty budowlane z odpowiednim zapleczem socjalnym, gospodarczym i technicznym oraz jednostkę taktyczną OSP Typu S-2 w sile trzech sekcji gaśniczych:

- Star 266 GBAN-2.5/16+8
- Jelcz 325C GCBM-7/8- Star A-25 GBAM-2/8+8
- Star A-26 GBAM-2.5/8+8
- samochód operacyjny Fiat 125p-1500

odpowiednio wyszkolone, wyposażone w najniezbędniejszy sprzęt i umundurowanie, zdolne wyjechać do akcji ratowniczych w czasie do 15 minut.

Uroczystość jubileuszową 100-lecia działalności, z dużym rozmachem, zorganizowano na poligonie Strażnicy OSP Czechowice przy ul. Barlickiego w dniu 16 września 2000 roku. Obchody 100-letniej rocznicy działalności OSP Czechowice rozpoczęto mszą św. polową odprawioną przez Biskupa Pomocniczego Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz pożarniczych: państwowych szczebla wojewódzkiego i powiatowego z z-cą Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz związkowych szczebla krajowego, wojewódzkiego i powiatowego z v-ce Prezesem Zarządu Głównego ZOSP RP, jak również przedstawiciele lokalnych władz samorządowych i pożarniczych oraz reprezentanci miejscowych zakładów pracy i delegacje sąsiednich jednostek OSP.

   Uroczystość jubileuszowa 100-lecia   Uroczystość jubileuszowa 100-lecia
                                        Uroczystość jubileuszowa 100-lecia

W trakcie obchodów jubileuszowych jednostka otrzymała, ufundowany przez społeczeństwo i władze miasta, nowoczesny samochód gaśniczy STAR 266 GBAM-2.5/16+8, a Burmistrz Miasta ufundował okolicznościową tablicę pamiątkową wmurowaną w ścianę frontową Strażnicy OSP przy ul. Barlickiego. Zasłużeni strażacy otrzymali odznaczenia państwowe i korporacyjne, a sztandar jednostki udekorowany został, nadanym OSP Czechowice, Złotym Znakiem Związku.

                          Samochód Star 266 z 2000 r.
                                       Samochód Star 266 GBAM-2.5/16+8

                                     >>>Zobacz zdjęcia z uroczystości<<<

Rok 2001 w ochotniczym pożarnictwie – to rok kampanii sprawozdawczo-wyborczej w związku z ponowną zmianą granic administracyjnych w kraju z ważnością od 1 stycznia 1999 roku i również zmian w strukturach organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej.

W Państwowej Straży Pożarnej rozwiązano Komendy Rejonowe PSP, w ich miejsce powołano w reaktywowanych strukturach powiatowych, Komendy Powiatowe – Miejskie Państwowej Straży Pożarnej.

Również w ochotniczym pożarnictwie reaktywowano działalność powiatowych organizacji związkowych – Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP, pozostawiając w strukturach organizacyjnych powołane w latach 1974 – 1975 Zarządy Gminne i równorzędne Miejskie, Miejsko-Gminne ZOSP RP. Wprowadzono nowy Statut ZOSP RP a z nim nowe dystynkcje służbowe, jednolite umundurowanie i atestowane uzbrojenie osobiste. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w OSP Czechowice w dniu 17 lutego 2001 roku uchwałą wprowadziło w życie nowy Statut OSP na podstawie którego wybrano nowy Zarząd OSP na kadencję 2001 – 2006 w składzie:

Prezydium Zarządu:
- Stefan Kozłowski - Prezes
- Józef Zolich - Naczelnik , I V-ce Prezes
- Henryk Machej - II V-ce Prezes
- Edward Stachnik - Sekretarz
- Wiesława Przemyk - Skarbnik
- Stanisław Szylder - Zastępca naczelnika
- Tomasz Ziobro - Gospodarz
Członkowie Zarządu:
- Franciszek Waloszczyk - Honorowy Prezes
- Władysław Czorny - Dowódca Pocztu Sztandarowego
- Dariusz Brandys - Dowódca MDP
- Jan Nowak - Instruktor
- Jarosław Biernot - Dowódca Oddziału I
- Zdzisław Szary - Dowódca Oddziału II

W jednostkach OSP w poważnym stopniu zwiększono zadania w zakresie ratowniczo-operacyjnym. Wprowadzono radiowy system alarmowania. Na wyposażenie zaczęto wprowadzać nowoczesny sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Wprowadzono obowiązek szkolenia doskonalącego w szczególności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednostce OSP Czechowice dodatkowo zwiększono zadania, włączając ją 21 maja 2002 roku do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W związku z zwiększeniem zadań wyjazdy jednostki OSP Czechowice do różnego rodzaju zdarzeń zwiększyły się od 11 w 1990 roku do 32 w 2001 roku.

Aby podołać stawianym wymogom, Zarząd OSP opracował harmonogram działania ujmując w nim wszystkie konieczne zadania, realizując je w odpowiedniej kolejności w zależności od stopnia ważności i możliwości finansowych., między innymi:

- zwiększono stan osobowy na podziale bojowym, przyjmując w szeregi OSP młodzież z odpowiednim przygotowaniem zawodowym
- zorganizowano i przeszkolono wszystkich funkcyjnych zgodnie z wymogami regulaminu
- przyjęto w szeregi OSP z miejscowego Koła PCK Grupę Ratownictwa Drogowego
- wyposażono sekcje na podziale bojowym w odpowiednie umundurowanie i sprzęt uzbrojenia osobistego
- dostosowano do stawianych wymogów pomieszczenia w latach:
• 2003 - 2004  Strażnica przy ul. Barlickiego       - siedziba oddziału I
• 2005 - 2006  Dom Strażaka przy ul. Zamkowej - siedziba oddziału II
- wymieniono zużyty już samochód operacyjny Fiat 1500 na samochód operacyjny Polonez

                          Samochód Polonez z 2007 r.
                                       Samochód operacyjny Polonez 1500

Z opracowanego w 2004 roku przez Komendę Miejską PSP w Bielsku-Białej raportu wynika, że na terenie Czechowic-Dziedzic następuje systematyczny wzrost zdarzeń, wymagających interwencji jednostek straży pożarnych. Biorąc pod uwagę fakt, że w okresie szczytowego natężenia ruchu drogowego, czas dojazdu jednostek straży pożarnych z bielskiego garnizonu pożarniczego do Czechowic-Dziedzic jest utrudniony - wydłuża się, były wypadki że nawet do 30 minut. Taki stan rzeczy ni pozwalał na skuteczne, właściwe i efektywne prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych. W tej sytuacji, decyzją Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w porozumieniu z władzami miasta i samorządu lokalnego, powołano w Czechowicach-Dziedzicach Zamiejscowy Posterunek bielskiej JRG w sile jednego zastępu. Zlokalizowano go w strażnicy przy ulicy Barlickiego, siedzibie oddziału I OSP Czechowice. Zarząd OSP Czechowice w własnym zakresie i z własnych funduszy przygotował jeden boks garażowy i konieczne pomieszczenia socjalne. Otwarcia zamiejscowego posterunku dokonał Komendant Miejski PSP w Bielsku-Białej bryg. Marek Rączka 4 listopada 2004 roku.

                          Otwarcie posterunku PSP w 2004 r.
                                               Otwarcie posterunku PSP

Rok 2005 to rok kolejnego jubileuszu działalności czechowickiej straży pożarnej. W maju 2005 roku minęła 105 rocznica działalności Ochotniczej Straży Pożarnej Czechowice. Z tej to okazji 2 maja 2005 roku Zarząd OSP zorganizował skromną uroczystość jubileuszową, zapraszając jedynie sąsiednie jednostki OSP.
Ponieważ czechowiccy strażacy w 1900 roku rozpoczynali swą działalność mszą św. w kościele p.w. św. Katarzyny, celebrowanej wówczas przez ówczesnego proboszcza ks. Ryszarda Jarosza, dlatego postanowiono 105 rocznicę również uczcić mszą św. w tym samym kościele, którą uroczyście celebrował obecny proboszcz ks. Andrzej Zelek przy dźwiękach strażackiej orkiestry z OSP Ligota. Po uroczystości kościelnej zgrupowanie przejechało kolumną samochodową do strażnicy przy ulicy Barlickiego na spotkanie jubileuszowe. W trakcie jubileuszowego spotkania padło wiele słów podziękowań i uznania, a zasłużonym strażakom wręczono odznaczenia państwowe, korporacyjne i dyplomy uznania.

                          Uroczystość juboleuszowa 105-lecia
                                        Uroczystość jubileuszowa 105-lecia

Takimi osiągnięciami Zarząd OSP zakończył pierwszą kadencję XXI wieku, a wyniki swojej działalności przedstawił w swoim sprawozdaniu na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w dniu 11 marca 2006 roku. Doceniając wysiłki i pracę Zarządu w całej kadencji, Walne Zebranie udzieliło mu podczas swoich obrad jednogłośnego absolutorium.

Końcowym aktem tegoż Walnego Zebrania, był wybór nowego Zarządu OSP na następną kadencję w latach 2006 – 2011, który wybrano z niewielkimi zmianami w podobnym składzie:

Prezydium Zarządu:
- Stefan Kozłowski - Prezes
- Józef Zolich - Naczelnik, I V-ce Prezes
- Bogusław Granda - II V-ce Prezes
- Zbigniew Waloszczyk - Sekretarz
- Wiesława Przemyk - Skarbnik
- Rafał Główczyk - Zastępca Naczelnika
- Tomasz Ziobro - Gospodarz
Członkowie Zarządu:
- Leszek Zięba - Kronikarz
- Tomasz Szylder - Kwatermistrz
- Dariusz Brandys - Dowódca oddziału I
- Mariusz Kołoczek - Dowódca oddziału II

W związku z tragiczna śmiercią dh Mariusza Kołoczka, funkcję Dowódcy Oddziału II aktualnie pełni dh Krzysztof Rachwał oraz w wyniku rezygnacji dh Rafała Główczyka, funkcję Zastępcy Naczelnika OSP pełni obecnie dh Krzysztof Szary.

W długofalowym planie działalności na bieżącą kadencję Zarząd rangą ważności realizacji objął trzy zasadnicze zagadnienia:

- sukcesywna wymiana zużytego już podstawowego sprzętu silnikowego na sprzęt nowoczesny
- dokończenie rozbudowy strażnicy dla posterunku zamiejscowego
- systematyczne wycofywanie z użytkowania sprzętu ratownictwa i uzbrojenia osobistego, niezgodnego z obowiązującymi przepisami

LogoW czerwcu 2006 roku Zarząd OSP ustanowił „Logo” jednostki OSP Czechowice. Na swym posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2006 roku Uchwałą Nr 8A/5Z/2006 z dn. 6.06.2006 r.  Zarząd OSP przyjął i zatwierdził wzór projektu graficznego autorstwa dh. Zbigniewa Waloszczyka jako obowiązujące „Logo” OSP Czechowice.

W 2006 roku, z inicjatywy Zarządu OSP, została opracowana dokumentacja rozbudowy Strażnicy przy ul. Barlickiego dostosowana dla potrzeb Zamiejscowego Posterunku PSP , którą to rozbudowę w ramach czynu społecznego rozpoczęli, początkiem 2007 roku, druhowie z OSP Czechowice.

   Rozbudowa straznicy-początek   Rozbudowa straznicy-pierwsze prace
       Rozbudowa strażnicy - pierwsze kroki                          - pierwsze prace

Realizując uchwałę walnego zebrania w 2007 roku wymieniono zużyty już samochód gaśniczy Star A-26 GBAM-2.5/8+8 na samochód Star 650 GBA-2.1/25. Uroczystość poświęcenia i przekazania go odbyło się na uroczystości w dniu 26 maja 2007 roku.

                          Samochód Star 260 z 2007 r.
                                          Samochód Star 650 GBA 2.1/25

W dniu 31 maja 2008 roku zorganizowano uroczystość poświęcenia i przekazania na podział bojowy nowego samochodu gaśniczego lekkiego Ford-Transit GLM-02.

                          Samochód Ford Tranzit z 2008 r.
                                            Samochód Ford Transit GLM-02

Aktualnie jednostka OSP Czechowice dysponuje sprzętem silnikowym:

Oddział I:
- Samochód gaśniczy Star 266 GBA-2.5/16
- Samochód cysterna Jelcz 325 GCBM-7.5/8
- Karetka pogotowia Polonez Grupy Ratownictwa Drogowego PCK
- Samochód gaśniczy Renault GBA-2.0/17/24 Posterunku PSP

Oddział II:
- Samochód gaśniczy Star 650 GBA-2.1/25
- Samochód gaśniczy Ford Tranzit GLM-02
- Samochód operacyjny Polonez

W listopadzie 2008 roku Zarząd OSP zwołał Nadzwyczajne Walne Zebranie związane z dalszym etapem rozbudowy Strażnicy przy ul. Barlickiego. Aby umożliwić przejęcie rozpoczętej inwestycji i dalsze jej finansowanie przez Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, co jedynie gwarantowało szybkie jej ukończenie, Nadzwyczajne Walne Zebranie podjęło uchwałę o bezpłatnym przekazaniu na rzecz Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach części swojej działki przy ul. Barlickiego 24 w części zabudowanej budynkiem istniejącej Strażnicy i obiektu dobudowywanego oraz takiej części powierzchni działki wokół budynku Strażnicy, który jest niezbędny do swobodnego dojazdu do garaży oraz dostępu w rejon całego budynku z każdej jego strony.
Zebranie to również nadało godność „Członka Honorowego OSP Czechowice” Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic panu Marianowi Błachutowi w uznaniu i docenieniu dotychczasowych znaczących zasług w aktywnej i skutecznej działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej w Gminie oraz rozwoju Ochotniczej Straży Pożarnej Czechowice.

W 2010 roku Zarząd OSP planuje zorganizowanie uroczystości z okazji jubileuszu 110-lecia założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Czechowicach. Na uroczystości tej nastąpi również przekazanie dobudowanej części strażnicy – siedziby Zamiejscowego Posterunku JRG Bielsko-Biała w Czechowicach-Dziedzicach.


Opracował na podstawie zapisów w kronice oraz własnych zapisów na przestrzeni 68-cio letniej działalności w OSP Czechowice:

                                                                            Honorowy Prezes:
                                                                         Franciszek Waloszczyk